Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaautoobdukcja autoobdukcja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamandarynka mandarynka
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
3098 6599
Reposted fromrol rol viatiramisu tiramisu
4532 6e17 500
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaciarka ciarka
4400 c993
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
3248 cb3a 500

Jack Nicholson stops at a liquor store

6144 35c5 500
Reposted fromink ink viavertheer vertheer
Lauren Bacall and Humphrey Bogart resting at a cafe in Paris, 1953
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
9272 3bef
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viavertheer vertheer
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl